7 nieuwe gereedschappen

Om de resultaten van kwaliteitsactiviteiten te bepalen worden allerlei meetinstrumenten gebruikt zoals beschreven in zeven simpele gereedschappen. Deze gereedschappen zijn vooral kwantitatief van aard.
De Zeven Nieuwe Gereedschappen tonen vooral kwalitatieve verbanden aan. Complexe zaken worden uiteengerafeld en de onderdelen op hun waarde beoordeeld. De gereedschappen worden gebruikt voor clustering (van aspecten of problemen), voor analyse of voor planning.

Hieronder staan de zeven nieuwe gereedschappen beschreven (klik op het voorbeeld voor een grote versie).

Gereedschappen voor clustering

Overeenkomsten- of affiniteitsdiagram

Met een overeenkomstendiagram of affiniteitsdiagram kan een groot aantal ideeën, meningen of thema's op basis van hun overeenkomsten gegroepeerd worden.
Dit hulpmiddel kan gebruikt worden om structuur aan te brengen in resultaten van een brainstorm-sessie of de uitkomsten van een probleeminventarisatie.

Relatiediagram

Het relatiediagram is een hulpmiddel om logische verbanden (relaties) tussen diverse problemen duidelijk te maken.
Daarbij gaat het er om de "kernproblemen" te achterhalen. Logische verbanden (oorzaak - gevolg) worden in kaart gebracht door middel van pijlen. De richting van de pijlen geeft aan van welke invloeden er sprake is. Een aspect met vooral ‘uitgaande' pijlen wordt gezien als kernprobleem.
De meeste kwaliteitsproblemen komen voort uit een klein aantal oorzaken.

Boomdiagram

Met behulp van een boomdiagram kan het te onderzoeken thema, op een systematische wijze in toenemend detail in kaart worden gebracht.
Een boomdiagram start met de hoofddoelstelling of -opdracht, wordt vervolgens uitgesplitst in een aantal sub-doelstellingen, die weer worden onderverdeeld in operationele activiteiten en actiepunten.

Gereedschappen voor analyse

Matrixdiagram

De matrixdiagram kan gebruikt worden om een analyse te maken van de invloeden die één element heeft op alle andere elementen.
Zowel de relatie als de sterkte van de relatie worden in kaart gebracht.
Bij een nieuw ontwerp kunnen de gebruikerswensen op de x-as gezet worden en de diverse onderdelen van het ontwerpproces op de y-as. In de matrix wordt vervolgens door middel van symbolen de invloed weergegeven.

Prioriteitenmatrix of Matrix Data Analyse

Met deze analyse-methode wordt de belangrijkheid van diverse aspecten bepaald.
De Matrix Data Analyse is een kruistabel waarbij zowel op de X- als op de Y-as dezelfde aspecten worden benoemd. Per aspect wordt het relatieve belang bepaald. Dan wordt bepaald welke invloed de diverse aspecten op elkaar hebben. De scores worden horizontaal en verticaal opgeteld en gecorrigeerd voor het relatieve belang. Op deze manier ontstaat een prioriteitsstelling.

Risico-analyse

Met een risico-analyse worden de risico's van een bepaald proces in kaart gebracht. Per risico worden de mogelijke borgingen gedefinieerd.

Een risico-analyse kan worden toegepast bij complexe processen die een zekere mate van risico in zich bergen. Bij processen waarbij sprake is van tijdsdruk en men zoveel mogelijk verstorende elementen gedurende de implementatie wil uitsluiten wordt de risico-analyse ook gebruikt.

Gereedschap voor planning

Activiteiten netwerkdiagram / Netwerkplanning

In een activiteiten netwerkdiagram of netwerkplanning worden alle activiteiten binnen een project in volgorde van tijd in kaart gebracht. Activiteiten die gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd worden ook als zodanig vermeld. Per activiteit wordt de duur vermeld.
Men krijgt overzicht van alle activiteiten in de tijd en er ontstaat inzicht in die activiteiten die de totale lengte van het project bepalen, het zogenaamde ‘kritieke pad'.
Vertraging in het kritieke pad zal tot vertraging van de opleveringsdatum van het project leiden.

 

Scroll naar boven