Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden (verder te noemen: deze voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes van Adburdias bv (verder te noemen: Adburdias) en op overeenkomsten tussen Adburdias en zijn opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
Indien er sprake mocht zijn van een nietige bepaling in deze voorwaarden, blijven de overige bepalingen in stand.

Een overeenkomst tussen Adburdias en een opdrachtgever wordt geacht te zijn tot stand te komen indien opdrachtgever al dan niet op grond van een voorstel van Adburdias, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling een opdracht aan Adburdias verstrekt, welke opdracht Adburdias schriftelijk of mondeling accepteert.

Indien Adburdias niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden vordert, brengt dit niet met zich mede dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn, of dat Adburdias het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te vorderen.
Adburdias heeft het recht deze voorwaarden of haar honorarium tussentijds aan te passen.

2. Offertes en uitvoering

Offertes van Adburdias zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie verstrekt. Termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als schatingen en nimmer als fatale termijnen aan te merken. Alle door Adburdias afgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief BTW, tenzij expliciet anders vermeld. Offertes zijn 30 dagen geldig.

Adburdias en opdrachtgever verplichten zich naar beste kunnen met elkaar samen te werken en elkaar bij te staan.
Adburdias zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

3. Terbeschikkingstelling van middelen

Om de uitvoering van de overeenkomst goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Adburdias nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Adburdias betrokken (zullen) zijn.
Wanneer dat voor een goede uitvoering van de overeenkomst is vereist, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie aan medewerkers van Adburdias kosteloos een eigen werkruimte met adequate infrastructuur.

4. Het betrekken van derden bij de uitvoering

Het door de opdrachtgever of door Adburdias betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend met wederzijdse voorafgaande toestemming.

5. Personeel

Adburdias kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien hij meent dat dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Adburdias plaatsvinden.

Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering en binnen één jaar na beëindiging van de overeenkomst personeel van de wederpartij direct of indirect in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, anders dan na voorafgaande toestemming van de wederpartij.

6. Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten worden maandelijks bij factuur in rekening gebracht, tenzij expliciet anders overeengekomen. Betalingen dienen binnen 15 dagen na factuurdatum door Adburdias te zijn ontvangen, netto contant zonder enige aftrek. Reclames zijn uitsluitend schriftelijk en gemotiveerd mogelijk en binnen de betalingstermijn. Reclames ontslaan de opdrachtgever niet van haar verplichting de factuur tijdig en volledig te voldoen.
Vanaf 15 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling is vereist, over het (restant)factuurbedrag aan Adburdias verschuldigd: de wettelijke rente, doch minimaal 1,5% per maand, en buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van 15%.

Indien betaling achterwege blijft, of bestaat er gegronde vrees dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen, kan Adburdias met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de overeenkomst opschorten, of de overeenkomst ontbinden. Vorderingen worden alsdan direct opeisbaar.
Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Indien de overeenkomst is aangegaan door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).

7. Wijziging van de overeenkomst, meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de overeenkomst kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeen komen de aanpak, werkwijze of omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium beïnvloedt, zal Adburdias dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

Indien een tussentijdse wijziging in (de uitvoering van) de overeenkomst ontstaat, zal Adburdias de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende overeenkomst aan de opdrachtgever worden bevestigd.

8. Duur en afsluiting van de overeenkomst

De duur van de overeenkomst kan behalve door de inspanningen van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Adburdias verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Het tijdvak waarbinnen Adburdias de overeengekomen werkzaamheden zal moeten hebben verricht, is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden waaronder de overeenkomst zal worden uitgevoerd, na de aanvaarding van de overeenkomst niet zullen wijzigen. Indien naar het oordeel van Adburdias een dergelijke wijziging der omstandigheden - ongeacht de voorzienbaarheid daarvan - plaatsvindt, is Adburdias gerechtigd het overeengekomen tijdstip van de beëindiging van de overeenkomst dienovereenkomstig te verschuiven. De opdrachtgever kan dan geen aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding en kan de overeenkomst niet ontbinden zonder Adburdias volledig schadeloos te stellen.

9. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

Adburdias kan de overeenkomst voortijdig zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig beëindigen, indien de uitvoering niet meer kan plaatshebben conform de oorsponkelijke en eventuele additionele overeenkomst(en).

Adburdias mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Adburdias behoudt daarbij aanspraak op betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

Indien één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn op te schorten of te beëindigen, of onder gewijzigde condities voort te zetten, een en ander onder voorbehoud van rechten. Vorderingen worden alsdan direct opeisbaar.

10. Intellectuele eigendom

Rapporten, modellen, technieken, analyses, instrumenten (waaronder ook software), en dergelijke, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en/of in het resultaat van de werkzaamheden zijn opgenomen, blijven eigendom van Adburdias. Gebruik of openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Adburdias. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de overeenkomst.
Ingeval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

11. Vrijwaring

De opdrachtgever zal naar beste kunnen ervoor zorgen dat de (software-)programma’s, materialen of de informatie die de opdrachtgever verstrekt aan Adburdias van dien aard zijn, dat Adburdias in de uitvoering van de overeenkomst voor de opdrachtgever geen inbreuk maakt op enig octrooi, geregistreerd ontwerp, handelsmerk of auteursrecht.
De opdrachtgever verplicht zich om Adburdias te vrijwaren tegen alle vorderingen, kosten, schade en uitgaven, die ten opzichte van Adburdias aanhangig gemaakt kunnen worden of die aan Adburdias in rekening gebracht kunnen worden, uit hoofde van inbreuk of anderszins voortvloeiende uit het gebruik van genoemde (software-) programma’s, materialen of informatie.

12. Vertrouwelijkheid

Adburdias en opdrachtgever zijn wederzijds verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van elkaar jegens derden. Adburdias zal in het kader van de overeenkomst alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Adburdias aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Adburdias, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.
Adburdias accepteert van haar opdrachtgevers geen concurrentiebeding, in die zin dat Adburdias zich het recht voorbehoudt om voor concurrenten van de opdrachtgever te mogen werken.

Adburdias streeft naar het krijgen van publiciteit over diensten die zij voor cliënten verricht. Toestemming om verrichte werkzaamheden te gebruiken voor publicitaire doeleinden zal altijd vooraf aan de cliënt worden gevraagd. Desalniettemin gaat Adburdias er van uit dat de naam van de opdrachtgever genoemd mag worden als referentie, tenzij de opdrachtgever dit uitdrukkelijk verbiedt.

13. Aansprakelijkheid

Adburdias is uitsluitend aansprakelijk voor de schade als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, voorzover deze direct veroorzaakt zijn door grove schuld of opzet van medewerkers van Adburdias. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Adburdias voor zijn werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen. Bij overeenkomsten die een langere doorlooptijd dan vier maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium over de laatste vier maanden.
Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een half jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Adburdias aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vervolgschade, noch voor schade wegens vertraging of iedere niet-nakoming van de overeenkomst veroorzaakt door overmacht, bedrijfsgeschillen of andere redenen of omstandigheden welke redelijkerwijze buiten de invloedssfeer van Adburdias vallen.

14. Boete

Voor iedere door opdrachtgever begane overtreding van deze voorwaarden of van een overeenkomst met Adburdias, verbeurt opdrachtgever ten behoeve van Adburdias telkens een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 50.000,- en per dag dat de overtreding voortduurt een direct opeisbare boete van € 10.000,-, onverminderd het recht van Adburdias op schadeloosstelling of vergoeding van de werkelijk geleden en mogelijk te lijden schade te vorderen.

15. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten van Adburdias is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Eventuele geschillen - daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - die onverhoopt mochten ontstaan naar aanleiding van door Adburdias verkregen en aanvaarde overeenkomsten, met inbegrip van alles wat daaruit voortvloeit, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht en hogere rechters, tenzij Adburdias er de voorkeur aan mocht geven volgens de normale regels van de competentie te werk te gaan.

Januari 2003. Gedeponeerd bij KvK Utrecht.

Scroll naar boven